Papadimitriou, Ambassador Pyatt agree on creation of Greek-US investment committee

Ï ðñÝóâçò ôùí ÇÐÁ óôçí ÁèÞíá Geoffrey Ross Pyatt (Á) õðïäÝ÷åôáé ôïí ÕÐÏÉÊ ÄçìÞôñç Ðáðáäçìçôñßïõ (Ä) óôç óçìåñéíÞ äåîßùóç ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò Áíåîáñôçóßáò ôùí ÇÐÁ, ÄåõôÝñá 3 Éïõëßïõ 2017. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Economy Minister Dimitri Papadimitriou agreed with U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt to set up a Greek-American investment committee during a meeting on Tuesday, as a continuation of the agreement between the ministry and the U.S. Department of Commerce, the ministry said in a press release on Tuesday.

During the meeting, the two sides recognized the positive impact of Prime Minister Alexis Tsipras’ visit to the United States in October.

The investment committee will examine business projects from both sides, aiming at encouraging and strengthening cooperation of Greek and American businesses. The committee will meet twice a month.

It will also prepare Papadimitriou’s next visit to the U.S. next December, in which he will accompanied by the ambassador.