Regional developments and energy issues discussed at Tsipras-Biden meeting in Athens

ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí ðñþçí Áíôéðñüåäñï ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ÁìåñéêÞò, Ôæï ÌðÜéíôåí, ôçí ÔåôÜñôç 7 Éïõíßïõ 2017, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Prime Minister Alexis Tsipras on Wednesday received former U.S. Vice President Joe Biden, currently on a visit to Athens, for a lengthy meeting focusing on developments in the region, energy, the Cyprus issue and bilateral economic relations. According to an announcement issued by the premier’s press office afterward, the meeting lasted more than 90 minutes.

Sources said that Biden had emphasised the importance of the previous Obama administration for upgrading relations between Greece and the U.S. and assured Tsipras that he will personally continue to contribute to further improvement in the two countries’ bilateral ties.

“I am glad to see you again,” Biden told the Greek Prime Minister and added: “You have to make it – you have made heroic steps.”

Biden stressed that it is time for the Greek debt relief. On his part, Tsipras said that it is now the partners’ turn to deliver on their promises and “to be honest with us”.