Potami MP Spyros Danellis to give vote of confidence to prime minister

ÓõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ ãéá ôç óýóôáóç ÅîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ìå áíôéêåßìåíï ôá äÜíåéá óôá ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé ôá ÌÌÅ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 15 Áðñéëßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Potami MP Spyros Danellis said late on Monday that he will give a vote of confidence to the Prime Minister Alexis Tsipras.

It remains to be seen whether Potami leader Stavros Theodorakis will expel him from party whose official position is not to support the government.