Rally on FYROM name issue in Athens to be “triple in size to that of Thessaloniki”

ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ ÓÔÇ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ ÔÏÕ ÏÑÏÕ "ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ" ÓÔÇÍ ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÔÙÍ ÓÊÏÐÉÙÍ / ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ - ËÇØÅÉÓ ÌÅ DRONE (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)

A national rally in Athens on Sunday to protest the use of the word “Macedonia” in the resolution to the FYROM name issue “is expected to be at least three times as large as the rally held in Thessaloniki” on January 21, its organizers said at a press conference on Thursday.

Giorgos Tatsios, president of the National Federation of Cultural Associations of Macedonians, in comments explaining the event expressed “concern that if the word ‘Macedonia’ appears in the (resolved) name, (they) will request its independence. The ground for this has been in preparation for many years now.”

According to the organizers, speakers at Sunday’s rally at 14:00 at Syntagma Square will include composer Mikis Theodorakis. Following the rally, the organizers will present copies of a resolution to the Greek president, the prime minister and the president of Parliament.

Also on Sunday, anarchists are planning a counter-rally at the Propylaea, on Panepistimiou Street, and have threatened on media platforms to resort to violence to defend themselves.